十小咒注音版.doc

上传人:红豆汤 文档编号:1872943 上传时间:2023-11-20 格式:DOC 页数:7 大小:56KB
返回 下载 相关 举报
十小咒注音版.doc_第1页
第1页 / 共7页
十小咒注音版.doc_第2页
第2页 / 共7页
十小咒注音版.doc_第3页
第3页 / 共7页
十小咒注音版.doc_第4页
第4页 / 共7页
十小咒注音版.doc_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
文本预览
1、如意宝轮王陀罗尼 nāmó fó tuó yě。 nā mó dá mó yě,nāmó sēng qié yě。 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。 nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。 南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。 dá zhí tuō。ǎn。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。 怛侄他。 唵。 斫羯啰伐底。震多末尼。 mó hē。bō dēng mí。lǔlǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。 摩诃。 钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。 shuò là ē jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。 篅啰阿羯利。沙夜吽。 癹莎诃。 ǎn。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。 唵。 钵蹋摩。 震多末尼。篅攞吽。 ǎn。bá là tuó。bō dàn mí hōng。 唵。跋喇陀。 钵亶谜吽。 2、消灾吉祥神咒 nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ē bō là dǐ。hè duō shě。 曩谟三 满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。 suō láng nán。dá zhí tuō。ǎn。qié qié。qié xì。qié xì。hōng hōng。 娑曩喃。怛侄他。唵。 佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。 rù wā là。rù wā là。bō là rù wā là。bō là rù wā là。 入嚩啰。入嚩啰。 钵啰入嚩啰。 钵啰入嚩啰。 dǐsè chà。dǐsè chà。sèzhì lǐ。sèzhì lǐ。 底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。 suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。 娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃 3、功德宝山神咒 nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。 ǎn。xī dì hù lǔ lǔ。xī dū lǔ。zhǐ lì bō。jí lì pó。 唵。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。 xī dá lǐ。bù lǔ lǐ。suō pó hē。 悉达哩。布噜哩。娑嚩诃 4、准提神咒 稽(qǐ)首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝(zhi) 我今称赞大准提  唯愿慈悲垂加护 nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó, 南无飒哆喃。三藐三菩陀。 jù zhī nán, dá zhí tuō, 俱胝喃。怛侄他。 ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō póhē. 唵。折戾主戾。准提娑婆诃。 5、圣无量寿决定光明王陀罗尼 ǎn。nà mó bā gé wǎ dì。ē bā là mì tà。ēyōu lǐ ā nà。 唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴啰密沓。阿优哩阿纳。 sū bì nǐ。shí zhí tà。dié zuǒ là zǎi yě。dá tǎ gě dá yě。 苏必你。实执沓。牒左啰宰也。怛塔哿达也。 ē là hē dì。sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ。 阿啰诃帝。三药三不达也。怛你也塔。 ǎn。sà lǐ bā。sāng sī gé lǐ。bā lǐ shù tà。 唵。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。 dá là mǎ dì。gě gě nà。sāng mǎ wù gě dì。 达啰马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。 suō bā wǎ。bǐ shù dì。mǎ hē nà yě。bā lǐ wǎ lǐ suō hē。 莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。 6、药师灌顶真言 nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。 南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薛琉璃。 bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。 钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。 ē là hē dì。sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō 阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。 ǎn。pí shā shì。pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。 唵。鞞杀逝。鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝莎诃。 7、观音灵感真言(梦授咒) ǎn má ní bā mī hōng。má gé ní yá nà。jī dū tè bā dá。 唵嘛呢叭咪吽。麻曷倪牙纳。积都特巴达。 jī tè xiē nà。wēi dá lǐ gé。sà ér wò ér tǎ。 积特些纳。微达哩葛。萨而斡而塔。 bǔ lǐ xī tǎ gé。nà bǔ là nà。nà bǔ lǐ。 卜哩悉塔葛。纳补啰纳。纳卜哩。 diū tè bān nà。nuò má lú jí。shuō là yē suō hē。 丢忒班纳。喏麻嚧吉。说啰耶娑诃。 8、七佛灭罪真言 lí pó lí pó dì。qiú hē qiú hē dì。tuó luó ní dì。 离婆离婆帝。求诃求诃帝。陀罗尼帝。 ní hē là dì。pílí nǐ dì。mó hē qié dì。 尼诃啰帝。毗黎你帝。摩诃伽帝。 zhēn líng qián dì。suō pó hē。 真陵乾帝。莎婆诃。 9、往生咒(拔一切业障根本得生净土陀罗尼) na mo ē mi duo po ye 南无阿弥多婆夜 duo tuo qie duo ye 哆他伽多夜 duo di ye tuo 哆地夜他 ē mi li du po pi 阿弥利都婆毗 ē mi li duo 阿弥利哆 xi dan po pi 悉耽婆毗 ē mi li duo 阿弥利哆 pi jia lan di 毗迦兰帝 ē mi li duo 阿弥利哆 pi jia lan duo 毗迦兰多 qie mi ni 伽弥腻 qie qie nuo 伽伽那 zhi duo jia li 枳多迦利 suo po he 娑婆诃 10、大吉祥天女咒(善天女咒)[1] nā mó fó tuó。nā mó dá mó,nā mó sēng qié。 南无佛陀。南无达摩。南无僧伽。 nā mó shì lì。mó hē tí bí yě。dá nǐ yě tuō。 南无室利。摩诃提鼻耶。怛你也他。 bō lì fù lóu nuó。zhē lì sān màn tuó。dá shě ní。 波利富楼那。遮利三曼陀。达舍尼。 mó hē pí hē luó qié dì。sān màn tuó。 摩诃毗诃罗伽帝。三曼陀。 pí ní qié dì。mó hē jiā lì yě。 毗尼伽帝。摩诃迦利野。 bō nǐ。bō là。bō nǐ。sà lì wā lì tuō。 波祢。波啰。波祢。萨利嚩栗他。 sān màn tuó。xiū bō lí dì。fù lì nuó。ē lì nuó。 三曼陀。修钵犂帝。富隶那。阿利那。 dá mó dì。mó hē pí gǔ bì dì。mó hē mí lè dì。 达摩帝。摩诃毗鼓毕帝。摩诃弥勒帝。 lóu bǒ sēng qí dì。xī dì xǐ。sēng qí xī dì。 娄簸僧祗帝。醯帝簁。僧祗醯帝。 sān màn tuó。ē tuō ē nóu。pó luó ní。 三曼陀。阿他阿耨。婆罗尼。 十小咒能够度过各种曲直,得到各种福报,心尝妙果。能够远离苦难,得到快乐,更加能得坚固。大众如法诵持之中,会感受心旷神怡,体味到咒力带来的清凉,心生欢喜。诵持修学者能得身心柔软,相貌庄严,能得开发富贵,心想事成。 十小咒的修学应该内诵咒语,外行菩萨道才会圆满,那是十小咒的必学法要。 一:自修获得法益,也要向大家宣扬十小咒的功德,使大众都得益,此是法施。这是十小咒的必学法要。 二:十小咒是了除苦难之咒,要积极给济那些贫苦、病苦、众苦之人。才会契合佛菩萨说出十小咒的本愿。自身也会远离众苦。这是十小咒的必学法要。 三:自身力行十善法,四摄法。因为十小咒是建立在十善法、四摄法之上。这是十小咒的必学法要。(方海权著) 诵十小咒时间: 诵咒啊,佛的咒是扫一切相,也就是说离一切相。佛经越在晚上诵效果越好,为什么晚上诵效果更好呢?因为晚上我们都想睡觉,昏沉了,晚上诵咒我们可以克服昏沉,可以克服颠倒梦想,所以晚上诵咒更有利于修行。佛在世的时候,出家人都是中夜休息,前夜和后夜都在经行和修行,很少休息的。佛每天睡眠就一个小时,僧人那时候休息是四个小时,其它时间都在经行,都在修行。所以说没有问题。特别是晚上诵经、诵咒,效果非常好。但是晚上要注意一点,就是说起来的时候要洗手,要上香,要把衣服合上,要穿好。这样的话我们有恭敬心,必然获得佛的加持力,也会感应道交的,这个很殊胜的。
展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 其他

copyright@ 2016-2022 搜文库网站版权所有   网站客服QQ:425721614

经营许可证编号:粤ICP备2021173911号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。

搜文库平台仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知搜文库平台,我们立即给予删除!