全文注音版.doc

上传人:笗菇頭 文档编号:1872940 上传时间:2023-11-20 格式:DOC 页数:9 大小:21.23KB
返回 下载 相关 举报
全文注音版.doc_第1页
第1页 / 共9页
全文注音版.doc_第2页
第2页 / 共9页
全文注音版.doc_第3页
第3页 / 共9页
全文注音版.doc_第4页
第4页 / 共9页
全文注音版.doc_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
文本预览
弟 子 规 Zǒng xù 【总 叙】 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào t ì cì jǐn xìn 弟 子 规  圣 人 训  首 孝 悌 次 谨 信 Fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛 爱 众  而 亲 仁  有 余 力 则 学 文 【入则 孝】   fù  mǔ  hū    yìng wù huǎn   fù  mǔ mìng  xíng wù lǎn   父 母 呼    应 勿 缓    父 母 命   行 勿 懒   fù  mǔ jiào    xū jìng tīng   fù  mǔ zé  xū shùn chéng   父 母 教   须 敬 听   父 母 责  须 顺 承   dōng zé  wēn  xià zé  qìng chén  zé xǐng  hūn  zé dìng   冬 则 温   夏 则 凊   晨 则 省   昏 则 定   chū  bì gào   fǎn  bì miàn   jū  yǒu cháng yè  wú biàn   出 必 告   反 必 面    居 有 常   业 无 变   shì suī xiǎo  wù shàn wéi  gǒu  shàn wéi  zǐ dào kuī   事 虽 小   勿 擅 为   苟 擅 为  子 道 亏   wù  suī xiǎo   wù sī  cáng  gǒu  sī cáng  qīn  xīn shāng   物 虽 小    勿 私 藏   苟 私 藏    亲 心 伤   qīn suǒ hào    lì wèi  jù    qīn suǒ wù   jǐn  wèi qù   亲 所 好   力 为 具    亲 所 恶   谨 为 去   shēn yǒu shāng yí qīn yōu    dé yǒu shāng  yí  qīn xiū   身 有 伤   贻 亲 忧    德 有 伤   贻 亲 羞   qīn ài  wǒ    xiào hé nán   qīn zēng wǒ  xiào fāng xián   亲 爱 我    孝 何 难   亲 憎 我   孝 方 贤   qīn yǒu guò   jiàn shǐ gēng  yí  wú  sè    róu wú shēng   亲 有 过    谏 使 更   怡  吾 色   柔 吾 声   jiàn bú rù    yuè fù  jiàn  hào  qì suí    tà wú  yuàn     谏 不 入    悦 复 谏   号 泣 随   挞 无 怨   qīn yǒu jí    yào xiān cháng zhòu yè shì  bù  lí chuáng   亲 有 疾   药 先 尝   昼 夜 侍  不 离 床   sāng sān nián cháng bēi yè   jū chù biàn   jiǔ ròu jué   丧 三 年   常 悲 咽    居 处 变   酒 肉 绝   sāng jìn lǐ   jì  jìn chéng shì  sǐ zhě    rú shì shēng   丧 尽 礼   祭 尽 诚   事 死 者    如 事 生      chū  zé  tì   【出则悌】   xiōng dào yǒu  dì dào gōng xiōng dì  mù   xiào zài zhōng   兄 道 友   弟 道 恭   兄 弟 睦   孝 在 中   cái wù qīng   yuàn hé shēng yán  yǔ rěn   fèn  zì mǐn   财 物 轻    怨 何 生   言 语 忍   忿 自 泯   huò yǐn shí   huò zuò zǒu  zhǎng zhě xiān  yòu zhě hòu   或 饮 食    或 坐 走   长 者 先   幼 者 后   zhǎng hū rén   jí dài jiào  rén  bù zài    jǐ  jí  dào   长 呼 人    即 代 叫   人 不 在   已 即 到   chēng zūnzhǎng wù hū  míng  duì zūn zhǎng  wù xiàn néng   称 尊 长   勿 呼 名   对 尊 长    勿 见 能   lù  yù zhǎng   jí  qū  yī  zhǎng wú yán    tuì gōng lì   路 遇 长   疾 趋 揖   长 无 言    退 恭 立   qí  xià mǎ   chéng xià jū   guò yóu dài   bǎi  bù  yú   骑 下 马   乘 下 车   过 犹 待   百 步 余   zhǎng zhě lì  yòu wù  zuò  zhǎng zhě zuò  mìng nǎi zuò   长 者 立   幼 勿 坐   长 者 坐   命 乃 坐   zūn zhǎngqián shēng yào dī   dī bù  wén   què fēi yí   尊 长 前   声 要 低   低 不 闻   却 非 宜   jìn  bì qū    tuì  bì chí    wèn qǐ duì   shì  wù  yí   进 必 趋   退 必 迟  问 起 对   视 勿 移   shì zhū fù    rú   shì fù    shì zhū xiōng rú shì xiōng   事 诸 父   如 事 父   事 诸 兄    如 事 兄      jǐn   【谨】   zhāo qǐ zǎo    yè mián chí   lǎo yì zhì    xī  cǐ shí   朝 起早   夜 眠 迟   老易至   惜此时   chén bì guàn  jiān shù kǒu  biàn niào huí zhé jìng shǒu   晨必盥   兼漱口   便溺回   辄净手   guān bì zhèng niǔ  bì jié    wà  yǔ lǚ     jù jǐn qiè   冠必正   纽 必结   袜与履   俱紧切   zhì guān fú   yǒu dìng wèi   wù luàn dùn   zhì wū  huì   置冠服   有定位   勿乱顿   致污秽   yī  guì jié    bú guì huá  shàng xún fèn  xià chèn jiā   衣贵洁   不 贵华   上循分   下称家   du ìyǐn shí   wù  jiǎn zé   shí shì kě     wù guò  zé   对饮食   勿拣择   食适可   勿过则   nián fāng shào wù  yǐn jiǔ   yǐn jiǔ zuì   zuì wéi chǒu    年方少   勿 饮酒   饮酒醉   最为丑   bù cōng róng  lì duān zhèng yī shēn yuán  bài gōng jìng   步从容   立端正   揖深圆   拜恭敬   wù jiàn yù    wù  bǒ  yǐ     wù jī  jù     wù  yáo bì   勿践阈   勿跛倚   勿箕踞   勿摇髀   huǎn jiē lián  wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù  chù léng   缓揭帘   勿有声   宽转弯   勿触棱   zhí  xū  qì    rú  zhí yíng  rù  xū shì    rú  yǒu rén   执虚器   如执盈   入虚室   如有人   shì wù  máng  máng duō cuò   wù wèi nán    wù qīng lüè   事勿忙   忙 多错   勿畏难   勿轻略   dòu  nào chǎng jué wù jìn    xié pì  shì   jué wù  wèn   斗闹场   绝勿近   邪僻事   绝勿问   jiāng rù mén  wèn shú  cún jiāng shàngtáng shēng bì yáng   将入门   问孰存   将上堂   声必扬   rén wèn shuí   du ìyǐ míng   wú  yǔ  wǒ    bù  fēn míng   人问谁   对以名   吾与我   不分明   yòng rén wù    xū míng qiú  tǎng bù  wèn   jí wéit ōu   用人物   须明求   倘不问   即为偷   jiè rén  wù    jí shí huán   hòu yǒu jí   jiè bù  nán   借人物   及时 还   后 有急   借不难      xìn   【信】   fán chū yán   xìn wéi xiān  zhà yǔ  wàng   xī kě  yān   凡出言   信为先   诈 与妄   奚可焉   huà shuō duō   bù  rú shǎo  wéi  qí  shì   wù nìng qiǎo    话说多   不如少   惟其是   勿佞巧   jiān qiǎo yǔ   huì wū  cí    shì jǐng qì   qiè jiè zhī   奸巧语   秽污词   市井气   切戒之   jiàn wèi zhēn  wù qīng yán   zhī wèi dì     wù qīng chuán   见未真   勿轻言   知未的   勿 轻 传   shì fēi  yí    w ùqīng nuò  gǒu qīng nuò   jìn tuì cuò   事非宜   勿轻诺   苟轻诺    进 退错   fán dào  zì  zhòng qiě shū   wù  jí  jí    wù  mó  hū   凡道字   重且舒   勿急疾   勿模糊   bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn   bù guān jǐ   mò  xián guǎn   彼说长   此说短   不关己   莫闲管   jiàn rén shàn  jí  sī  qí   zòng qù yuǎn   yǐ jiàn jī   见人善   即思齐   纵去远   以渐跻   jiàn rén è    jí  nèi xǐng  yǒu zé  gǎi    wú  jiā jǐng   见人恶   即内省   有 则改   无加警   wéi dé  xué  wéi  cái  yì   bù  rú  rén   dāng zì lì   唯德学   唯才艺   不如人   当自砺   ruò yī  fú    ruò  yǐn shí   bù  rú rén    wù shēng qī   若衣服   若饮食   不 如人   勿生戚   wén guò  nù    wén yù  lè   sǔn  yǒu lái    yì yǒu què   闻过怒   闻誉乐   损 友来   益友却   wén  yù  kǒng   wén guò xīn  zhí liàng shì jiàn xiāng qīn    闻誉恐   闻过欣   直谅士   渐相亲   wú  xīn fēi  míng wéi cuò   yǒu  xīn fēi  míng wéi è   无心非   名为错   有 心非   名为恶   guò néng gǎi   guī yú  wú   tǎng yǎn shì   zēng yì  gū   过能改   归于无   倘掩饰   增一  辜       fàn  ài zhòng   【泛爱众】   fán shì rén   jiē xū  ài   tiān tóng fù   dì tóng zài   凡是人   皆须爱   天同覆   地同载   xìng gāo zhě  míng zì gāo   rén suǒ zhòng  fēi mào gāo   行高者   名自高   人所重   非貌高   cái dà  zhě  wàng  zì dà    rén suǒ  fú    fēi yán dà   才大者   望 自 大   人所服   非言大    yǐ yǒu néng   wù  zì  sī   rén suǒ néng   wù qīng zī   己有能   勿自私   人所能   勿轻訾   wù chǎn fù    wù jiāo pín   wù  yàn gù     wù  xǐ xīn   勿谄富   勿 骄贫   勿厌故   勿喜新   rén bù  xián   wù shì jiǎo  rén  bù  ān    wù huàr ǎo   人不闲   勿 事搅   人不安   勿话扰   rén yǒu duǎn  qiè mò jiē    rén yǒu sī    qiè mò  shuō   人有短   切莫揭   人有私   切莫说   dào rén shàn   jí shì shàn  rén zhī zhī    yù  sī miǎn   道人善   即 是善   人知之   愈思勉   yáng rén  è     jì  shì è    jí zhī shèn   huò qiě zuò    扬 人 恶   即 是 恶  疾之甚   祸且作   shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù  guī  dào liǎng kuī   善相劝   德皆建   过不规   道两亏   fán  qǔ  yǔ    guì fēn xiǎo  yǔ  yí  duō   qǔ  yí shǎo   凡取与   贵分晓   与宜多   取宜少   jiāng jiā rén xiān wèn jǐ   jǐ bú   yù    jí  sùyǐ   将加人   先问己   己不欲   即速已   ēn  yù  bào   yuàn yù wàng  bào yuàn duǎn bào ēn cháng   恩欲报   怨欲忘   抱怨短   报恩长   dài  bì  pú   shēn guì duān  suī guì duān  cí  ér  kuān   待婢仆   身贵端   虽贵端   慈而宽   shì fú  rén    xīn  bù rán   lǐ  fú  rén   fān gwú yán   势服人   心不然   理服人   方无言     qīn rén   【亲仁】   tóng shì rén   lèi bù  qí   liú  sú zhòng rén zhě  xī   同是人   类不齐   流俗众   仁者希   guǒ rén zhě   rén duō wèi   yán bú  huì    sè  bú  mèi   果仁者   人多畏   言不讳   色不媚   néng qīn rén   wú xiàn hǎo   dé  rì  jìn   guò rì  shǎo   能亲仁   无限好   德 日 进   过日少   bù  qīn rén   wú  xiàn hài  xiǎo rén jìn  bǎi shì huài   不亲仁   无限害   小人进   百事坏        yú  lì  xué wén   【余力学文】   bú  lì  xíng  dàn xué wén  zhǎng fú huá  chéng hé rén   不力行   但 学文   长浮华   成何人   dàn  lì xíng   bù  xué wén   rèn jǐ jiàn  mèi  lǐ zhēn   但力行   不学文   任己见   昧理真   dú  shū fǎ    yǒu sān dào   xīn yǎn kǒu   xìn jiē yào   读书法   有三到   心眼口   信皆要   fāng dú  cǐ    wù  mù  bǐ    cǐ wèi zhōng  bǐ  wù  qǐ   方读此   勿慕彼   此未终   彼勿起   kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào   zhì  sè tōng   宽为限   紧用功   工夫到   滞塞通   xīn yǒu  yí   suí zhá  jì   jiù rén  wèn   qiú què yì   心有疑   随札记   就 人问   求确义   fáng shì qīng qiáng bì jìng jī   àn jié    bǐ yàn zhèng   房室清   墙 壁净   几案洁   笔砚正   mò  mó  piān  xīn bù duān   zì  bú  jìng  xīn xiān bìng   墨磨偏   心 不端   字 不敬   心先病   liè diǎn jí   yǒu dìng chù  dú  kàn  bì  huán yuán chù   列典籍   有 定处   读 看毕   还原处   suī yǒu jí   juàn shù qí    yǒu quē huài  jiù bǔ  zhī   虽有急   卷束齐   有缺坏   就补之   fēi shèng shū bǐng wù shì   bì cōng míng  huài xīn zhì   非圣书   屏勿视   敝 聪明   坏心志   wù   zì bào    wù  zì  qì  shèng yǔ xián   kě xún zhì   勿自暴   勿 自弃   圣与贤   可驯致
展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 其他

copyright@ 2016-2022 搜文库网站版权所有   网站客服QQ:425721614

经营许可证编号:粤ICP备2021173911号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。

搜文库平台仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知搜文库平台,我们立即给予删除!